Nyk.Sj.-HovVig-Ringholm

“Fuglenes vand”
I fugleflugt er der mindre end to kilometer fra Nykøbing Sjælland til Hov Vig – fuglenes vand. Hov Vig er et af Danmarks mest mangfoldige fuglereservater. Her venter mange gode oplevelser for de besøgende vandrere.

Ruten kan starte fra Stationen i Nykøbing Sj. – tæt på Parkerings-pladsen ved Lidl. Hele ruten er ca. 15,7 km, men man kan afkorte ruten med ca. 2,2 km ved at bortvælge en af de to sløjfer øst for Hovvig. Ruten er kun ca. 9,0 km hvis man kun går til Fugletårnet. I Nykøbing Sj. finder du mange gode cafeer og restauranter. Klik på kortene for at hente PDF-kort i høj opløsning.

Alternativt kan man køre til Parkeringspladsen ca. 300m øst for Fugletårnet. Herfra kan man gå de tre forskellige ture: mod vest til Fugletårn og Bådehus (rød), mod nord (blå) og mod syd (gul) – hver af disse ruter er på ca. 3,0 km – vælger man alle 3 er turen på ca. 9,2 km.

Ringholm
Ringholm var oprindelig to små moræneøer i Nykøbing Bugt.
Da man havde bygget havnen for enden af en dæmning i 1838, var det oplagt at udnytte det meget lavvandede område
mellem Nakkehalvøen og havnen.
I 1869 blev inderfjorden mellem Nykøbing og Nakke indvundet til landbrugsformål ved anlæg af dæmninger ud til Ringholm og
videre derfra til Nakkehalvøen. Den indvundne, næringsrige og lette fjordbund er blevet brugt til dyrkning af specialafgrøder,
blandt andet tulipaner, mens den højere og næringsfattige sandbund er tilplantet med nåleskov.
En voldsom storm i 1902 forårsagede, at alle dæmninger blev oversvømmet. Efterfølgende opgav godset at dyrke de sandede
jorde og solgte dem fra, således at godset Ringholm i dag udgøres af den næringsrige del af den tidligere fjordbund.
Når du vandrer ud over Ringholm, kan du se den gamle kystlinje med huse, der har ligget direkte ved den oprindelige bugt.

Hovvig
Det frasolgte område blev efter oversvømmelsen i 1902 indrettet som et vådområde med åleopdræt, indfangning af andefugle
og rørhøst. Dæmningen blev repareret, men vandet blev ikke pumpet tilbage. Fra 1904 var Hovvig Danmarks største åledambrug.
I 1980 købte staten Hovvig og sammen med opkøb af de omgivne enge dannedes det fuglereservat, du ser i dag, og som er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde. Hovvig er et af de fuglereservater i Danmark, som har den største tæthed og variation af fugle.
Der er offentlig adgang tværs gennem reservatet ad grusvejen på den inderste dæmning.

Fuglene i Hovvig
Den lave vandstand i Hovvig, rørskovene og de omkringliggende enge udgør et eldorado for fugle året rundt. Mange fugleyngler og søger nattesæde i reservatet men fouragerer på fjorden eller landbrugsarealerne i hele Odsherred. Således besøges alle gulerodsmarker på Lammefjorden, Sidinge Fjord og Klint Sø af gæs og svaner i hele vinterhalvåret.

Bådehuset
På vejen over reservatet ved den gamle sluse ligger et tidligere bådehus. Det er nu indrettet som observationssted med borde og bænke.
I ly af det lavt hængende stråtag kan du sidde og iagttage fuglene, uden at de kan se dig. Her findes også rig information om fuglelivet.

Fugletårnet
For enden af dæmningen møder du et mægtigt fugletårn. Det er bygget af egetræ og ”tækket” med tagspåner af thuja. Disse træarter er så holdbare at tårnet kan holde i 50 – 100 år uden træbeskyttelse. Fra fugletårnet er der udsigt over det meste af reservatet. Mest iøjefaldende fra fugletårnet er skarvkolonien i reservatets vestlige rand mod skoven, hvor vandreruten forløber.
Også her findes rig information om fuglelivet.

Skarvkolonien
Siden stenalderen har skarven levet langs de danske kyster. Tilnavnet ”ålekrage” viser, at fiskerne ikke er begejstrede for denne konkurrent. En skarv fisker over 200 kg fisk om året.
Når du færdes på stien langs skarvkolonien, kan du også tydelig lugte, at her bliver der ”landet” hundredvis af ton fisk.
I 1981, da skarven blev fredet, var bestanden i hele Danmark på størrelse med kolonien i Hovvig. I dag yngler der flere end 35.000 par i Danmark. Fiskerne må skyde skarven, og skovejere må jage dem væk, hvis de begynder at bygge nye kolonier, men fuglen er stadig fredet.
Oplev lugten og ur stemningen i kolonien, når du går forbi kolonien.

Fuglekøjen
Lige hvor statens skov støder op til den private skov, ser du sporene fra en fuglekøje. Fuglekøjen har form af et lille vandhul med en kanal omgivet af jordvolde. Kanalen var indrettet som en fiskeruse, kaldet pibe, hvor vilde andefugle blev lokket ind ved hjælp af tamænder, der først blev fodret i vandhullet for derefter at blive lokket ind i ”rusen”.
Navnet køje kommer fra det nederlandske kooi, som betyder bur/ fælde.
Turen er omtalt i “Vandringer i Odsherred”.

Adgangsforhold:
Færdsel over den private ejendom Ringholm kan være lukket i perioder med intens arbejdskørsel med landbrugsmaskiner. Gå da ad Fjordstien i stedet.
På ruten gennem skoven skal stien følges. Du kan dog lave en afstikker til broen ved skarvkolonien og til fuglekøjen undervejs. Skoven kan være lukket på grund af jagt enkelte dage i vinterhalvåret.

Yderligere info:
Se Naturstyrelsens hjemmeside om Seværdigheder i naturområdet Hov Vig.

Eller hent Naturstyrelsens folder for Hov Vig.

Secured By miniOrange